93 415 22 44 | 91 310 30 08

Corporate Defense

El departament de Corporate Defense a Molins - Defensa Penal - està orientat a proporcionar als clients corporatius una defensa integral enfront dels riscos penals que afecten l'empresa.

L’Equipo de Corporate Defense

L’equip de Corporate Defense a Molins – Defensa Penal – està format per advocats i consultors amb un ampli coneixement de les estructures de responsabilitat en el si d’empreses complexes, de la normativa en sectors regulats i d’estratègies de defenses.

Soci director

 

Jorge Navarro

Advocat i soci. Director del departament de Corporate Defense.

Consultor

Dr. Ramón Ragués

Catedràtic de Dret Penal. Consultor

Advocats

Anna Núñez

Advocada coordinadora de Corporate Defense

Beatriz Goena

Advocada

Anàlisi de riscos


MOLINS Corporate Defense analitza possibles riscos derivats de les diferents activitats empresarials. La globalització de la activitat empresarial i la criminalització de nombroses facetes de l’economia comporten que les empreses amb presència en diversos països precisin de serveis d’avaluació dels riscos penals. El nostre equip de professionals disposa d’un extens coneixement i reconeixement en diverses jurisdiccions, especialment en les llatinoamericanes. Recolzem als nostres clients en el disseny o la revisió de les matrius de riscos i de les respectives mesures de control.

Corporate Defense & Compliance


El departament de MOLINS Corporate Defense està orientat a proporcionar als clients corporatius una defensa integral enfront dels riscos penals que afecten l’empresa. Per això, a més de les tècniques i estratègies tradicionals de defensa, recolzem als nostres clients en el procés de disseny i la implantació de programes de compliment. Tenim en consideració els termes sectorials a l’hora d’adaptar protocols i procediments. Recolzem als nostres clients en la configuració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius (Art. 31 bis Codi Penal). En l’era de Compliance es fa patent la necessitat de Compliance Programs específicament penals, de cara tant a la seva efectivitat actual en les jurisdiccions internes i internacionals, com a la seva encara major rellevància potencial a la llum de la incipient reforma del Codi penal espanyol.

Assessorem a Consells d’Administració sobre la idoneïtat jurídico-penal de determinades decisions ja adoptades o pendents d’adopció. Els nostres serveis s’adapten a les exigències tant de grans corporacions nacionals i internacionals com a les necessitats de Pimes o l’Administració Pública.

Formació i Sensibilització


MOLINS Corporate Defense ofereix formació en matèria de responsabilitat penal corporativa i mesures de prevenció. Els nostres advocats i consultors tenen una àmplia experiència docent, tant en l’àmbit universitari com en diferents organitzacions professionals. Els nostres cursos estan enfocats tant per a responsables de Compliance com per a directius i empleats de diferents nivells de la seva organització.

Sistemes d’informació


MOLINS Corporate Defense ofereix solucions integrals per a la implantació de sistemes d’informació (Whistleblowing). Aquests sistemes són una eina essencial per detectar possibles riscos a temps i prendre mesures per solucionar-los. En col·laboració amb empreses especialitzades oferim solucions integrals que comprenen tant els aspectes normatius com solucions tècniques.

També actuem com Ombudsmann per a clients corporatius. En aquest cas els empleats poden notificar possibles irregularitats de manera estrictament confidencial a un advocat designat de MOLINS – Defensa Penal. Aquesta solució és especialment indicada per a directius d’alt nivell. El nostre despatx avalua els fets des de l’aspecte jurídic-penal i dóna pautes concretes d’actuació.

Investigacions Internes


L’equip de MOLINS Corporate Defense realitza recerques internes amb la finalitat d’esclarir els fets i protegir la posició jurídica de la seva empresa. El desenvolupament de Corporate Internal Investigations adquireix rellevància almenys en dues situacions: primer, per permetre a l’empresa exigir responsabilitats a persones físiques l’actuació de les quals ha estat perjudicial per a la mateixa; segon, per proporcionar una defensa adequada enfront de procediments penals potencials i actuals.

A causa de la gran rellevància de les tecnologies de la informació i comunicació actuem amb el suport de prestigioses empreses Forensic, els resultats de les quals estan emparats pel deure de confidencialitat propi de la professió jurídica. La nostra àmplia experiència processal permet una coordinació òptima amb les autoritats judicials.

Criminal Due Diligence


MOLINS Corporate Defense ofereix assessorament especialitzat en transaccions de M&A. La perspectiva penal és necessària, a causa del trasllat de la hipotètica responsabilitat penal en processos de fusió i adquisició d’empreses (Art. 130.2 Codi Penal). Per prevenir aquests riscos i l’impacte econòmic en tals transaccions complementem la perspectiva mercantil amb el coneixement necessari.

Solucions per a associacions professionals

MOLINS Corporate Defense ofereix d’assessoria a mesura d’associacions professionals que volen facilitar informació als seus socis en matèria de prevenció de responsabilitat penal i delictes econòmics. Els nostres advocats i consultors reben consultes genèriques a través de l’associació i contesten de manera breu en un termini curt.

Defensa penal forense d’empreses


En cas d’una imputació penal MOLINS – Defensa Penal acompanya a les empreses en totes les fases de la defensa. Des de l’assignació del seu representant processal (Art. 119, 120, 409 bis LECrim) fins a les decisions estratègiques, tenint sempre en compte la realitat economicofinancera de l’empresa.

L’alt grau d’especialització que requereix avui dia la defensa de l’empresa i els seus directius/empleats comporta el plantejament d’estratègies adequades per minimitzar l’impacte del procediment penal en els estats financers i per maximitzar els esforços empresarials en la prevenció i detecció de l’activitat delictiva.

La responsabilitat penal de les persones jurídiques permet a les empreses, a més, defensar els seus legítims interessos en cas de sofrir perjudicis per delictes comesos per competidors. El nostre equip ofereix assessorament per adoptar la millor estratègia per protegir els seus interessos.

Necessita protegir la seva empresa enfront dels riscos penals?

Si està interessat en defensar la seva empresa de manera integral davant els riscos penals que la puguin afectar, enviïns la seva consulta i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com ens sigui possible!
Contactar amb nosaltres